Mbledhja Këshilli Bashkiak Numri i vendimit Vendimi Data e fillimit Data e përfundimit Statusi